Aktualnie w biurze Cechu zatrudnione jest pięć osób - dwa całe etaty i trzy po 1/2, w tym : Dyrektor Biura, Główny Księgowy, Starszy Specjalista ds. szkolenia i Specjalista ds. administracyjnych. Pracą biura kieruje Dyrektor Biura, który w rozumieniu Kodeksu Pracy jest Dyrektorem Zakładu Pracy. Generalną zasadą przyjętą przez organ wykonawczy i biuro Cechu jest, że każdy członek Cechu może przyjść z każdym problemem związanym z prowadzoną działalnością i w miarę naszych możliwości i kompetencji staramy się mu pomóc.

Biuro Cechu prowadzi obsługę zrzeszonych członków w zakresie swoich kompetencji i możliwości w ramach obowiązującego statutu i ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 roku z późniejszymi zmianami.