Celem Cechu jest:

  1. Utrwalenie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej rzemieślnika.
  2. Strzeżenie godności, honoru i koleżeństwa członków.
  3. Ochrona praw i reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji rządowej i samorządowej, sądów, związków zawodowych, urzędów i innych instytucji.
  4. Prowadzenie na rzecz członków działalnosći społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej, socjalnej i gospodarczej.
  5. Wykonywanie na podstawie upoważnienia Izby Rzemieślników i Przedsiębiorców w Kielcach zadań z zakresu nadzoru nad przebiegiem przygotowania zawodowego w rzemiośle pracowników młodocianych zatrudnionych w zakładach rzemieślniczych i przedsiębiorstwach zrzeszonych w Cechu.
  6. Podejmowanie działań mających na celu Zapewnienie przestrzegania prawa, a zwłaszcza przepisów ustawy o rzemiośle z dnia 22.03.1989 r. z późniejszymi zmianani.